Loading...


常務會董 / 選任會董 /團體會董名錄

常務會董 - 廖長江先生
金紫荊星章 銀紫荊星章 太平紳士

 

主要職務
香港執業大律師
公 職
第13屆全國人民代表大會代表

 

香港特區立法會議員

 

香港特別行政區行政會議非官守議員